نسل کشی ارامنه توسط جمهوری آذربايجان – THE GENOCIDE AGAINST ARMENIANS BY THE REP . OF AZERBAIJAN

ژانویه 10, 2015

0

Posted in: Uncategorized

اعتراف هایی از زبان رییس جمهور وقت ج . آذربایجان و خبرنگاران این کشور درباره دروغ های حادثه مربوط به خوجالی – THE TRUTH ABOUT THE EVENT RELATED TO “ KHOJALY ” ( “ XOCALI ” – “ KHOJALU ” )

ژانویه 10, 2015

0

Posted in: Uncategorized

عكس های دروغين حادثه مربوط به خوجالی – FORGED PHOTOS OF “ KHOJALY ” ( “ XOCALI ” )

ژانویه 10, 2015

0

Posted in: Uncategorized

تاريخ آرتساخ ( قره باغ – قراباغ ) – قسمت اول – HISTORY OF ARTSAKH ( KARABAKH ) – PART ONE

ژانویه 6, 2015

0

Posted in: Uncategorized

جيلولوق ( حوادث اوايل قرن بيستم در آذربایجان ایران ) – يپرم خان – تخريب آثار تاريخی ارامنه توسط جمهوری آذربايجان – بازسازی مساجد قره باغ توسط ارامنه – پان تركيسم – نسل کشی ارامنه

ژانویه 6, 2015

0

Posted in: Uncategorized

پاسخ به پان ترکیست هایی که معترض برگزاری مراسم در ایران به مناسبت سالگرد نسل کشی ارامنه می باشند

ژانویه 6, 2015

0

Posted in: Uncategorized

( اخبار آرتساخ ( قره باغ – NEWS FROM KARABAKH ( ARTSAKH )

ژانویه 6, 2015

0

Posted in: Uncategorized